Select Page

 

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda:

Šolski center Postojna, Srednja šola

Naslov:

Cesta v Staro vas 2

Pošta:

6230 Postojna

Telefon:

081 601 650 ali 081 601 651

Elektronski naslov:

info@scpo.si

Odgovorna uradna oseba:

Helena POSEGA DOLENC, direktorica zavoda

Datum objave kataloga:

22. 12. 2016

Datum zadnje spremembe:

19. 3. 2021

Katalog je dostopen na spletu:

www.scpo.si  

Druge oblike kataloga:

Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu zavoda.

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVDU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

Kratek opis delovnega področja zavoda:

 

  1. Zavod opravlja javno službo na naslednjih področjih:

– srednješolsko splošno izobraževanje

– srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje

– višješolsko izobraževanje

– dejavnost knjižnice

 

  1. Zavod omogoča dokončanje izobraževanja po iztekajočih se programih še dve leti po tem, ko izobraževanje po teh programih zaključi zadnja generacija dijakov in študentov, vpisanih v iztekajoči se program.

 

 

2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Organigram   (povezava)

Seznam notranjih organizacijskih enot:

 

Zavod ima naslednje notranje organizacijske enote:

– Srednjo šolo

– Višjo strokovno šolo

 

Dejavnosti Srednje šole se izvajajo tudi v dislocirani enoti zavoda v Ilirski Bistrici.

 

Enota 1: Višja strokovna šola

Naziv in naslov:

ŠC Postojna, Višja strokovna šola, Ljubljanska 2, 6230 Postojna

Telefon:

05 721 23 30

Elektronski naslov:

vs.postojna@guest.arnes.si

Vodja notranje organizacijske enote:

mag. Slavko Božič, univ. dipl. inž. str., ravnatelj

Enota 2: Dislocirana enota zavoda v Ilirski Bistrici

Naziv in naslov:

Šolski center Postojna – Gimnazija Ilirska Bistrica

Telefon:

05 711 11 11

Elektronski naslov:

gimnazija.ilb@scpo.si

Vodja notranje organizacijske enote:

mag. Sonja Škrlj Počkaj, univ. dipl. ped. in prof. zgod., vodja Gimnazije Ilirska Bistrica

b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Ime in priimek pristojne osebe:

Helena Posega Dolenc, univ. dipl. ekon

Delovno mesto in naziv:

Direktorica zavoda

Elektronski naslov:

info@scpo.si

Poštni naslov:

Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna

Službena telefonska številka:

081 601 650

c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda in splošni akti zavoda

Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja (MIZŠ-zakonodaja)                  

(povezava)

–        Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda

–        Akt o ustanovitvi

–        Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Ur.l. RS12/1996; 16/2007 in nadaljnji

–        Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Ur. L. RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18)

–        Zakon o delovnih razmerjih Ur.l. RS, št. 21/2013

–        Zakon o zavodih, Ur. l. RS št. 12/1991, 127/2006-ZJZP

–        Zakon o javnih financah, Ur. l. RS št. 11/2011 in nadaljnji

–        Zakon o računovodstvu, Ur.l. RS št. 23/1999, št. 30/2002-ZJF-C in114/06- ZUE

–        Kolektivna pogodba za javni sektor, Ur. l. RS št. 57/2008, št. 91/2009 in nadaljnji

–         Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS Ur. L. RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 – popr., 51/98, 28/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 – popr., 56/02, 43/06 – ZKolP, 60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15, 8/16 – popr., 45/17, 46/17 in 80/18)

–        Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive, Ur. l. RS št. 54/2002 Ur.l. RS, št. 123/2008, 44/2009, 16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 18/2010

–         Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, Ur.l. RS, št. 51/2008, Ur.l. RS, št. 91/2008, 113/2009

–        Zakon o varstvu pred diskriminacijo, Ur. l.št. 33/16 Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov ; veljavnost 25.5.18

–        Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 75/19)

–        Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE in 203/20 – ZIUPOPDVE)

–        Vsa ostala veljavna zakonodaja

 

–        Zakon o višjem strokovnem izobraževanju, Ur.l. RS, št. 86/2004 in 100/2013

–        Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Ur.l. RS12/1996 in nadaljnji

–        Pravilnik o ustanavljanju javnih višjih strokovnih šol, Ur.l. RS, št. 96/2005

–        Pravilnik o vpisu v višje strokovno izobraževanje, Ur.l. RS, št. 6/2005, 8/2008, 9/2014

–        Pravilnik o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje šole, Ur.l. RS, št. 76/2014

–        Pravilnik o merilih za določitev vidnih dosežkov za pridobitev naziva predavatelj višje šole, Ur.l. RS, št. 76/2014

–        Pravilnik o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah, Ur.l. RS, št. 71/2009

–        Pravilnik o normativih za financiranje višjih strokovnih šol, Ur.l. RS, št. 95/2008, 90/2012 in 104/2015

–        Pravilnik o javnih listinah v višjem strokovnem izobraževanju, Ur.l. RS, št. 83/2008 , Ur.l. RS, št. 30/2010 in 39/2016

–        Pravilnik o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem izobraževanju, Ur.l. RS, št. 20/2010

–        Pravilnik o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu, Ur.l.RS št. 21/2011

–        Pravilnik o izobrazbi predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju, Ur.l. RS, št. 35/2011

–        Navodila za prilagajanje izrednega študija v višjem strokovnem izobraževanju, Ur.l.RS št. 43/2012

–        Pravilnik o javnih listinah in razpisu za vpis v študijske programe za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja, Ur. L. RS, št. 54/2020

 

 

–        Zakon o šolski prehrani Ur.l. RS št. 33/2013

–        Zakon o gimnaziji Ur.l. RS, št. 12/1996, 59/2001, 115/2006, 1/2007-UPB1

–        Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah (ZGim-C) Ur.l.RS 68/2017; 46/2019

–        Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju, ur. l. RS št, 12/1996, Ur.l. RS, št. 44/2000, 86/2004-ZVSI, 79/2006-ZPSI-1; Ur.l. RS 68/2017; 46/2019

–        Zakon o maturi, Ur. l. RS št. 15/2003, Ur.l. št. 115/2006, 1/2007-UPB1

–        Zakon o poklicni maturi Ur.l. št. 99/2001, Ur. l. RS št, 44/2008

–        Pravilnik o šolskem koledarju za gimnazije, poklicne, srednje tehniške in strokovne šole Ur.l. RS, št. 17/1997, št 78/2007 , št. 45/2010

–        Pravilnik o prilagoditvi šolskih obveznosti v srednji šoli Ur.l. RS 30/2018

–        Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva Ur. l .RS št. 62/2010 , 99/2010

–        Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah Ur.l. RS 60/2010; Ur.l. 30/2018; 70/19

–        Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah Ur.l. št. 60/2010; Ur.l.30/2018

–        Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah Ur.l.30/2018

–        Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur.l. RS, št. 96/99, 108/99, 97/06, 59/12 in 30/18)

–        Pravilnik o tečaju slovenščine v srednjih šolah Ur.l.30/2018

–        Pravilnik o vpisu v srednje šole (Ur. L. RS, št. 12/06, 17/06 – popr., 12/08, 107/12 in 30/18)

–        Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov, Ur. l. RS 43/2002, 37/2010,41/2013, 34/2015, 27/2017

–        Vsa ostala veljavna zakonodaja

 

– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Akta o sistemizaciji delovnih mest ŠC Postojna- 10.1.2019

– Dogovor o preprečevanju in odpravljanju posledic šikaniranja na Šolskem centru Postojna

– Seznam katalogov zbirk osebnih podatkov

– Pravilnik o notranjem nadzoru nad izvajanjem določb, ki se nanašajo na varovanje izpitne tajnosti

– Pravilnik o izvajanju ustnega dela splošne mature na dislocirani enoti ŠC Postojna v Ilirski Bistrici

– Navodila za upravljanje s tveganji in notranjimi kontrolami

– Pravilnik o obliki, vsebini, uporabi in hrambi pečatov Šolskega centra Postojna

– Načrt integritete

– Šolska pravila -1.10.2019

– Šolska pravila ocenjevanja – 1.10.2018

– Pravila šolske prehrane

– Pravilnik o obdelavi osebnih podatkov vključno z zagotavljanjem varnosti osebnih podatkov in politiko varstva osebnih podatkov zaposlenih

– Poslovnik o delu Sveta zavoda ŠC Postojna, 3.10.2019

– Aneks k šolskim pravilom na ŠC Postojna v času izvajanja pouka v razmerah, povezanih s Covid-19, avgust 2020

– Aneks k šolskim pravilom ocenjevanja (Covid-19)/2; 14.12.2020

– Načrt za zagotavljanje kontinuiranega dela zaposlenih na ŠC Postojna v času koronavirusa; 25.2.2020

 

 

č) Seznam predlogov predpisov

Seznam predlogov predpisov s področja vzgoje in izobraževanja      (www.dz-rs.si)                       

(povezava)

d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih

dokumenti po vsebinskih sklopih

 

V postopku ni nobenega predloga predpisov.

 

Seznam strateških in programskih dokumentov:

–         Letno poročilo

–         Letni delovni načrt

Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3

Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na portalu javnih naročil. – povezava

e) Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom

Postopki, ki jih zavod vodi:

 Zavod vodi postopke skladno s splošnim upravnim postopkom.

f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod

Seznam evidenc:

–        Seznam vpisanih dijakov za tekoče šolsko leto

–        Seznam vpisanih dijakov za tekoče šolsko leto – izobraževanje odraslih

–        Seznam vpisanih študentov za tekoče študijsko leto

–        Seznam zaposlenih delavcev

g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne zakonodaje s

    svojega delovnega področja

Naziv informatizirane zbirke:

Dostop do zbirke (ali povezava)

Osebni listi dijakov in udeležencev izobraževanja odraslih

Tajništvo šole

Osebni listi študenta

Referat šole

Matična knjiga

Tajništvo šole/Referat šole

Število dijakov po oddelkih in razredih

Tajništvo šole

Evidenca prijavljenih za vpis in vpisanih študentov

Referat šole

Seznam dijakov z opravljeno maturo, poklicno maturo in zaključnim izpitom

Tajništvo šole

Evidenca izdanih dokumentov o končanem študiju

Referat šole

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Zavod zagotavlja dostop do informacij javnega značaja, po postopku, ki ga določajo predpisi:

 

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 

Informacije javnega značaja opredeljuje Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ – Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15), ki v 4. členu določa, da je informacija javnega značaja tista, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb.

 

Informacije javnega značaja so prosto dostopne prosilcem, razen tistih informacij, za katere organ na podlagi 6. člena ZDIJZ zavrne dostop.

 

Dostop do informacij javnega značaja se izvaja po postopku, ki ga določajo sledeči predpisi:

•     Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ – Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15)

•     Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16)

·     Večina informacij je dostopna prek spleta www.scpo.si – povezava

·        Informacije so fizično dostopne vsak delavnik v času uradnih ur med 9:00 in 11:00 uro, v tajništvu Šolskega centra Postojna oz. med 9.30 in 11.30 v referatu Višje strokovne šole

 

4. STROŠKOVNIK

Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16., 17. in 18. člena. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja – povezava

 

5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO  INFORMACIJ  JAVNEGA ZNAČAJA

Zavod nima stroškovnika.

 

6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, VKLJUČNO Z ZBIRKAMI PODATKOV

®              Vpisni pogoji

®              Vpisni pogoji na izobraževanju odraslih

®              Število vpisanih po programih in število diplomantov

®              Kontaktni podatki profesorjev, predavateljev

®              Cenik izobraževanja odraslih

 

                                                                                                                         Podpis direktorja/ice

 

                                                                                                                 _________________________


    (Število obiskov: 417)
    Dostopnost