Select Page

Kompetence

V času zimskih počitnic, od 24. 2. do 2. 3. 2013, se je skupina zaposlenih Šolskega centra Postojna udeležila mednarodnega projekta »Kompetence, ključ do uspeha«. Projekt vključuje akcijo »Leonardo da Vinci VETPRO« po programu vseživljenjskega učenja za strokovne delavce v poklicnem in strokovnem izobraževanju.

Gostiteljica naše mobilnosti  je bila šola za srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje »F + U Sachsen GmbH« v Chemnitzu (nekdanjem Karl-Marx-Stadt) v Nemčiji. Šola gostiteljica ponuja več kot 300 različnih poklicnih, strokovnih in visokošolskih programov in prekvalifikacij. Na šoli se ukvarjajo z načrtovanjem kariere posameznika, s problematiko zmanjšanja ovir pri pridobivanju novih delovnih mest in zaposlovanja, z načini dela, ki so  primerni za dijake in odrasle s posebnimi potrebami, npr. učnimi težavami, motnjami v duševnem razvoju id.

Pred mobilnostjo smo njeni udeleženci izvajali jezikovne, pedagoške in kulturne priprave. Te  so vključevale 50-urni tečaj učenja nemščine, pridobivanje informacij o mobilnosti in njenem programu  ter pripravo predstavitev dežele gostiteljice in naše ustanove pošiljateljice z njuno zgodovino, zanimivostmi in kulturnimi posebnostmi.

Udeležencem mobilnosti je bila na enotedenskem spopolnjevanju v Nemčiji omogočena uresničitev ključnih ciljev akcije:

  • primerjava učnih sistemov in kompetenc (to je razvijajočih zmožnosti posameznika, da uporablja znanje, spretnosti in sposobnosti za ustvarjalno, učinkovito in etično delovanje v kompleksnih okoliščinah) po posameznih učnih področjih,
  • spoznavanje načinov in pristopov poučevanja pri gostiteljih,
  • načinov in postopkov vrednotenja in  preverjanja usvojenega znanja, spretnosti in sposobnosti ter
  • načina motiviranja dijakov za pridobivanje ustreznih kompetenc.

Mednarodna izkušnja je na eni strani potrdila, da učitelji svoje delo dobro opravljamo, predvsem pa primerljivo s šolo gostiteljico, na drugi strani pa ustvarila veliko odprtih vprašanj in dilem s katerimi se učitelji pri svojem delu srečujemo. V ospredje predvsem vstopa vzpostavljen sistem discipline, reda in doslednosti, ki pa v našem šolskem sistemu nekoliko polzi iz rok. Pri kolegih v tujini se dijak zelo dobro zaveda kakšne so njegove obveznosti in kakšne bodo posledice v kolikor svojih obveznosti ne bo dosledno izpolnjeval. Neizpolnjevanje obveznosti pa nima učinka le na pridobivanje ocen, pač pa tudi na možnosti zaposlitve.

Po vrnitvi s strokovnega usposabljanja v tujini smo udeleženci posredovali pridobljene informacije in izkušnje z mobilnosti svojim kolegom, sodelovali bomo pri pripravi internega dokumenta z opredelitvijo in določitvijo ključnih kompetenc za posamezne strokovno-poklicne izobraževalne programe strojne in ekonomske šole ter izhodišč za evalviranje teh. Integracija kompetenc v načrt vzgojno-izobraževalnega procesa in vključevanje novih pedagoških in metodoloških pristopov je v okvirih zmožnosti namreč ena temeljnih nalog Šolskega centra Postojna  za šolsko leto 2013/14.

Nenehno se izboljševati, to je izpolnitev, to je uspeh. Vsak velik uspeh je zmaga upornosti. Njegovo veličino začutimo, ko sprejmemo izziv.

Udeleženci mobilnosti ŠC Postojna v Chemnitzu


(Število obiskov: 8)
Dostopnost